Bluetooth Headset BH 100 hjælp

background image

Nokia Bluetooth Headset BH-100

9255558/1

6

7

8

10

9

background image

DANSK

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Undertegnede NOKIA CORPORATION
erklærer herved, at følgende udstyr HS-78W
overholder de væsentlige krav og øvrige
relevante krav i direktiv 1999/5/EF. En kopi af
Overensstemmelseserklæringen findes på
adressen http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/.

Skraldespanden med kryds over
betyder, at i EU skal produktet
afleveres et særligt sted, når det
ikke længere skal anvendes.
Produkterne må ikke bortskaffes

som usorteret husholdningsaffald. Se
produktets miljødeklaration eller de
landespecifikke oplysninger på
www.nokia.com, hvis du ønsker yderligere
oplysninger.

© 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

Kopiering, overførsel, overdragelse eller
lagring af en del eller hele indholdet af dette
dokument i nogen form uden forudgående
skriftlig tilladelse fra Nokia er ikke tilladt.

Nokia og Nokia Connecting People er
registrerede varemærker tilhørende Nokia
Corporation. Andre produkter og
firmanavne, som er nævnt heri, kan være
varemærker eller handelsnavne tilhørende
deres respektive ejere.
Bluetooth is a registered trademark of
Bluetooth SIG, Inc.
Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia
forbeholder sig retten til at ændre og
forbedre de produkter, der er beskrevet i
dette dokument, uden forudgående varsel.
Nokia kan under ingen omstændigheder
holdes ansvarlig for tab af data eller
fortjeneste eller nogen som helst form for
specielle, tilfældige, betingede eller indirekte
skader, uanset hvordan de er forvoldt.
Oplysningerne i dette dokument leveres
"som de er og forefindes". Medmindre det er
krævet af gældende lovgivning, stilles der
ingen garantier, hverken udtrykkelige eller
stiltiende, herunder, men ikke begrænset til,
garantier for salgbarhed og egnethed til et
bestemt formål, i forbindelse med
nøjagtigheden, pålideligheden eller
indholdet af dette dokument. Nokia
forbeholder sig retten til at ændre dette

0434

background image

DANSK

dokument eller trække det tilbage på et
hvilket som helst tidspunkt uden
forudgående varsel.
Enkelte produkter føres ikke i visse områder.
Forhør dig hos din nærmeste Nokia-
forhandler.
Uautoriserede ændringer eller
modifikationer af denne enhed kan

ugyldiggøre brugerens ret til at bruge
udstyret.
Eksportkontrol
Denne enhed kan indeholde produkter,
teknologi eller software, som er underlagt
eksportlove og -regler fra USA og andre
lande. Afvigelser fra loven er forbudt.