Bluetooth Headset BH 100 Hjälp

background image

Nokia Bluetooth Headset BH-100

9255558/1

6

7

8

10

9

background image

SVENSKA

KONFORMITETSDEKLARATION

Härmed intygar NOKIA CORPORATION att
produkten HS-78W följer de väsentliga
egenskapskrav och övriga relevanta
bestämmelser som framgår av direktiv
1999/5/EG. Det finns en kopia av
konformitetsdeklarationen på
http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/.

Den överkorsade soptunnan
innebär att inom EU ska produkten
vid slutet av sin livslängd lämnas
till en återvinningsstation. Kasta
inte dessa produkter med det

vanliga hushållsavfallet. Mer information
finns i produktens miljödeklaration eller i
landsspecifik information på
www.nokia.com.

© 2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Reproduktion, överföring, distribution eller
lagring av delar av eller hela innehållet i
detta dokument i vilken som helst form, utan

föregående skriftlig tillåtelse från Nokia, är
förbjuden.

Nokia och Nokia Connecting People är
registrerade varumärken som tillhör Nokia
Corporation. Andra produkt- och
företagsnamn som det hänvisas till kan vara
varukännetecken eller näringskännetecken
som tillhör sina respektive ägare.
Bluetooth is a registered trademark of
Bluetooth SIG, Inc.
Nokia utvecklar ständigt sina produkter.
Nokia förbehåller sig rätten att göra
ändringar och förbättringar i de produkter
som beskrivs i detta dokument utan
föregående meddelande.
Under inga omständigheter skall Nokia vara
ansvarigt för förlust av data eller inkomst
eller särskild, tillfällig, följdskada, eller
indirekt skada, oavsett orsaken till förlusten
eller skadan.
Innehållet i detta dokument gäller aktuella
förhållanden. Förutom vad som stadgas i
tillämplig tvingande lagstiftning, ges inga
garantier av något slag, varken uttryckliga
eller underförstådda, inklusive, men utan
begränsning till, garantier avseende
produktens allmänna lämplighet och/eller

0434

background image

SVENSKA

lämplighet för ett särskilt ändamål, vad
gäller riktighet, tillförlitlighet eller
innehållet i detta dokument. Nokia
förbehåller sig rätten att revidera
dokumentet eller återkalla det när som helst
utan föregående meddelande.
Tillgång till särskilda produkter kan variera
efter region. Vänligen kontrollera detta med
din närmaste Nokia-återförsäljare.

Icke godkända ändringar av enheten kan
medföra att användarens behörighet att
använda utrustningen blir ogiltig.
Exportbestämmelser
Enheten kan innehålla artiklar, teknik eller
programvara som omfattas av exportlagar
och regelverk i USA och andra länder.
Spridning i strid mot lagen är förbjuden.